Ця книга – про необхідність революційних змін у сучасній освіті. Автори стверджують, що традиційна система навчання не відповідає потребам сьогодення та завдає шкоди психічному та емоційному здоров’ю молоді.

Аналізуючи різні аспекти освітнього процесу, від сім’ї та дитячого садочка до університету, автори виокремлюють ключові проблеми: недостатня увага до розвитку особистості, втрата часу та нездатність інститутів пристосуватися до сучасних викликів. Обговорюються важливі аспекти життєвої реалізації людини: фізичне та ментальне здоров’я, здатність заробляти гроші, взаємини між чоловіком та жінкою, усвідомлення власного покликання.

У книзі розповідається про історію, програми та перспективи Університету ім. А. Нобеля, міститься заклик до створення ефективної освітньої системи, що сприятиме сталому розвитку особистості та суспільства.

 

This is not just a book about dealing with a full-scale invasion of a country. It`s an in-depth analysis of how to maintain productivity, develop a team, and stay true to your values when the outside world is in chaos.

The author shares his own experience and also involves Ukrainian and foreign top managers to share their lessons learned during crisis situations. From sports to social entrepreneurship, from engaging with international partners to public engagement, this book will provide you with the tools and strategies to be resilient and move forward with confidence, regardless of circumstances at their most critical.

 

У навчальному посібнику розглядаються питання створення ефективних комерційних текстів у диджитальному середовищі, специфіка роботи вебрайтера, особливості іміджевого та LSI копірайтингу і сторителінгу. Особливу увагу приділено використанню штучного інтелекту у вебрайтингу та існуючим на сьогодні сервісам ШІ.

Для викладачів, здобувачів вищої освіти денної, заочної, дистанційної форм навчання, слухачів курсів вебрайтингу та усіх, хто прагне поглибити свої знання й отримати навички створення текстів для диджитального середовища.

 

В роботі, на основі тридцятирічних досліджень, розбудовані причинно-наслідкові залежності щодо типового управління передбачуваними функціональними невизначеностями при розбудові космічної галузі в Україні.

Призначено для студентів, що навчаються за різними напрямками щодо творчих наукових підходів, ініціативності, творчої завзятості та етики при роботі в корпорації, фірмі, компанії, як потужного механізму розвитку в стані «лихоманки невизначеності».

 

У цьому посібнику містяться навчальні матеріали для вивчення різних аспектів сучасних проблем європейської безпеки.

Курс містить три модулі, у яких розкриваються можливі напрямки перебудови архітектури європейської колективної безпеки під впливом нових викликів, пов’язаних перш за все з російською агресією проти України, модифікація відносин між США та ЄС, які пов’язані з реалізацією ідеї європейської безпекової автономії, а також шляхи розв’язання чи не найскладніших безпекових питань сучасності: продовольчої та енергетичної безпеки. Виклад насичений цікавим фактичним матеріалом та подається у зручній для сприйняття формі.

До кожної теми додається перелік проблемних питань, які можуть стати основою для виконання індивідуальних дослідницьких проектів.

Призначено для всіх тих, хто цікавиться питаннями міжнародної безпеки та хоче розуміти ті виклики та загрози, які перед нею виникають.

 

Залежність між інтелектом і життєвим успіхом зрозуміла і майже аксіоматична. А як впливає на життєві здобутки емоційна сфера людини?

Які емоційні складники передусім формують нашу долю? Чи можна (і як саме, якщо так) виправити емоційні моделі, закладені в людині, коли вони гальмують її рух до кращого? І взагалі, чи реально об’єднати два слова 0 «емоційний» та «інтелект» – і не дістати суперечність?

Відповіді на ці питання дає оперта на наукову базу й водночас легко написана для широкої аудиторії книжка Деніела Гоулмана – один із безперечних психологічних бестселерів останніх десятиліть.

 

У підручнику розглядаються актуальні питання сучасного стану та напрямів розвитку світової економічної системи і міжнародних економічних відносин. Представлено характеристику її основних суб’єктів, обґрунтовано особливості економічних відносин у глобальному вимірі економіки. Подається короткий опис класичних теорій світової економіки та її новітніх концепцій.

Основна увага у підручнику сфокусована на головних тенденціях і перспективах розвитку світової економіки; формах та структурі міжнародних економічних відносин та їхньому регулюванні; трансформації механізмів функціонування світового ринку товарів, послуг, капіталів, праці, інновацій в умовах становлення інформаційного суспільства.

Підручник адресовано здобувачам вищої освіти, науково-педагогічним працівникам, фахівцям-практикам у галузі міжнародних економічних відносин, а також широкому загалу читацької аудиторії, орієнтованої на розвиток власної економічної культури.

 

У підручнику розглядаються теоретичні та прикладні засади менеджменту як системи наукових знань і мистецтва управління.

Дослідження еволюції менеджменту у соціально-історичній ретроспективі, концептуалізацію методологічного інструментарію й базових функцій управлінської науки репрезентовано у підручнику в гармонійному поєднанні із практичними рекомендаціями менеджерам щодо розвитку організацій в умовах кризи, зокрема зумовленої воєнним станом, формування управлінських рішень, реалізації ефективних комунікативних практик і лідерства в організації.

Підручник адресовано здобувачам вищої освіти, науково-педагогічним працівникам, фахівцям-практикам у галузі управління, а також широкому загалу читацької аудиторії, зацікавленої у пізнанні основ менеджменту.

 

У навчальному посібнику здій снено комплексний аналіз стану й сучасних тенденцій розвитку державної політики України та відповідної нормативно-правової бази у гуманітарній сфері.

На цій основі обґрунтовано напрями, пріоритети й адміністративно-правовий інструментарій удосконалення гуманітарної політики Української держави з урахуванням викликів і загроз національній безпеці, зумовлених вій ськовою агресією рф, та геополітичних трансформацій у глобальних вимірах сучасного світу.

Навчальний посібник адресовано широкому колу науково-педагогічних працівників, практичних працівників органів публічного управління, здобувачів вищої освіти й усіх, хто цікавиться проблемами і перспективами розвитку сучасного українського суспільства та держави.

 

English for Tourism and HoReCa: Handbook on Exam Preparation=Готуємося до екзамену з іноземної мови професійного спрямування:навчальний посібник для студентів спеціальностей"Туризм"і "Готельно-ресторанна справа"/H.Miasoid, S.Medynska, T.Yakovleva.– Dnipro:Alfred Nobel University, 2021.– 180p.

Посібник укладено до вимог прийнятої в Університеті імені Альфреда Нобеля концепції вивчення іноземних мов з метою цілеспрямованої, якісної підготовки студентів до успішного складання атестаційного екзамену з іноземної мови професійного спрямування (англійської).

Призначений для студентів спеціальностей «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа».

 

Інтелектуальний аналіз даних: практикум / М.Т. Фісун, І.О. Кравець, П.П. Казмірчук.– Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 162 с.

Практикум з інтелектуального аналізу даних призначений для формування практичних навичок та їх використання при будові аналітичних інформаційних систем та аналітичних модулів у системах підтримки прийняття рішень. Він складається з двох частин. У першій частині практикуму розглянуто моделі, задачі і алгоритми інтелектуального аналізу даних з подальшою їх реалізацією студентами у програмному середовищі однієї з універсальних мов програмування. Після засвоєння і розуміння сутності моделей й алгоритмів DMстуденти переходять до опанування функцій та розв’язання задач DM, реалізованих в середовищі СКБД MS SQL Server 2008, що складають другу частину практикуму.

 

Буров Є.В. Комп'ютерні мережі: підручник: у 2-х томах / Є.В. Буров, М.М. Митник; за заг. ред. В.В. Пасічника. – Львів: Магнолія, 2020. – (сер."Комп'ютинг")

Підручники висвітлюють головні принципи побудови, використання та адміністрування мережевих комп’ютерних систем. У першій частині наведено базові принципи функціонування мережі, зокрема еталонну модель взаємодії відкритих систем, принципи передання сигналів у кабельних середовищах передавання. У другій частині розглянуто протоколи та сервіси інтернет.

 

Комп'ютерні мережі: навчальний посібник: у 2-х томах / А.Г. Микитишин, М.М. Митник та ін. – Львів: Магнолія, 2020. – 328 с.

Посібники висвітлюють головні принципи побудови, використання та адміністрування мережевих комп’ютерних систем.

 

Завгородній К.В. Концептуальні підґрунтя стратегічного управління соціально-економічними системами на мезорівні: монографія / К.В. Завгородній. – Дніпро: Монолит, 2021. – 252 с.

Цільова, суто економічна спрямованість людей в переході від цільової ціннісної раціональності, на основі духовно-моралісних факторів, що визначають вектор антикризового екологічно чистого мислення щодо управлінських рішень на полі практичних дій по реформування національних соціально-економічних систем на мезорівні, є природною мотивацією запліднюючих показників ефективності, який задає якісні віддзеркалення внутрішніх понукань творчості в процесі цільової господарської діяльності.

 

Заяць В.М. Методи, алгоритми та програмні засоби для моделювання і аналізу динаміки складних об'єктів і систем на основі дискретних моделей: монографія / В.М. Заяць. – 2-ге вид., стереотип. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 400 с.

У монографії викладено основні підходи до побудови дискретних моделей динамічних систем з високою добротністю та тривалими перехідними процесами, розроблено методи аналізу їх динаміки, встановлено необхідні та достатні умови стійкості та побудовано області синхронізації можливих динамічних режимів при дії зовнішнього збурення. Запропоновано методики оцінки похибки обчислень при проведенні комп’ютерного моделювання та втрат потужності генераторних схем при зміні режиму роботи. Розроблено методи пришвидшеного пошуку усталених режимів в системах коливної природи з тривалими перехідними процесами та високою добротністю. Показано можливість приведення аналізу коливних систем, що описуються диференційними рівнями високих порядків до аналізу набору моделей другого порядку. Основні наукові результати, викладені в монографії, апробовано на реальних об’єктах коливної природи та системах зі складкою динамікою.

Для широкого кола наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та спеціалістів в галузі математичного та програмного моделювання

 

Кожушко С.П., Атестаційний екзамен з ділової англійської мови: ефективна підготовка = Handbook on Effective Business English Exam Preparation: С.П. Кожушко, С.І. Мединська та ін. – 2-е вид., доп. і перероб. – Dnipro: AlfredNobelUniversity, 2020. – 184 p.

Посібник укладено до вимог прийнятої в Університеті імені Альфреда Нобеля концепції вивчення іноземних мов з метою цілеспрямованої, якісної підготовки студентів до успішного складання атестаційного екзамену з іноземної мови професійного спрямування (англійської). Призначений для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

 

Нікольський Ю.В. Системи штучного інтелекту: навчальний посібник / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник. – Львів: Магнолія, 2020.– 280с.

У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів. Розглянуто теорію логічного виведення, а також реалізацію доведення теорем методом резолюцій. Систематизовано подано ідеї та алгоритми машинного навчання; зокрема, розглянуто дерева рішень та нейронні мережі. Окремий розділ присвячено міркуванням в умовах невизначеності.

Посібник адресовано студентам і аспірантам спеціальностей, пов’язаних із вивчення систем штучного інтелекту, він буде корисним і для професіоналів, які бажають вийти за межі вузької спеціальності.

 

Пасічник О.В. Веб-дизайн: підручник / О.В. Пасічник, В.В. Пасічник. – Львів:Магнолія, 2020.– 520с.

Посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних.

Призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка, «Системні науки та кібернетика» і «Системна інженерія» та споріднених галузей знань, пов’язаних з визначенням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

 

Силантьева В.И. Зарубежная литература. Новейший период: Английская и американская литература конца XX и первых десятилетий XXI века: учебное пособие / В.И. Силантьева. – Одесса: Астропринт, 2021.– 228 с.

Учебное пособие адресовано магистрантам гуманитарных факультетов университетов. В том числе тем, кто изучает иностранные языки и литературы Западной Европи и Америки. Предложено теоретическое обоснование литературного процесса конца 20 – начала 21 вв. Как явления «переходного», «рубежного» порядка. Имена писателей, произведения которых анализируются, уже отмечены престижными литературными премиями, а их творчество воспринимается как явление безусловно талантливое.

 

Ткаченко В.А. Куда держишь путь...Взгляд со стороны/В.А. Ткаченко; сост.:В.В.Олешкевич, В.Г.Гридасов.– Днипро:Монолит, 2021.– 232с.

О человеке предсказаной судьбы. О годах его скитаний в непредсказуемом мире… О мужестве, с которым он шагал по пыльной с ухабами дороге судьбы… О том, как стремясь в небо, он на земле прославил свое имя… Время текло, изменяя пространство его пути, но он знал, что правда там же, где и ложь… Он человек – личность с Живим Сознанием… С программой собственного ведения мира… И нет истории самой по себе – ее пишут человеческие судьбы…

В этой книге строки его биографии, но единым волнением вызываются чуство свободы, любви и чувства боли…

 

Тюріна Н.М. Логістика: навчальний посібник / Н.М. Тюріна, І.В. Гой. – К.: Центр навчальної літератури, 2020. – 392 с.

У навчальному посібнику системно викладені теоретичні засади і практичні рекомендації з інтегрованого управління матеріальними та пов’язаними з ними потоками в сферах виробництва та обігу. Матеріал посібника охоплює широке коло питань логістики, починаючи від теоретичних основ логістики, особливості побудови логістичних систем різного рівня до процедур прийняття рішень по основних напрямах професійної діяльності менеджера з логістики.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент», слухачів системи підвищення кваліфікації, а також він може бути корисним керівникам, фахівцям підприємств та всім, хто цікавиться питанням логістики.

 

Форкун Ю.В. Інформатика: навчальний посібник / Ю.В. Форкун, Н.А. Длугунович. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 464 с.

Навчальний посібник створено згідно з навчальною програмою дисципліни «Інформатика», що входить до навчальних планів підготовки фахівців. У ньому висвітлено системні відомості про особливості інформатики як науки найуживаніші та найновіші на час виходу книги у світ апаратні та програмні засоби персональних комп’ютерів і методи роботи з ними – операційну систему Microsoft Windows, пакет Microsoft Office, середовище розробки додатків Mikrosoft Visual Studio тощо. Розглянуто основні елементи мови VisualBasic, основні елементи мови htmlта інструменти розробки проектів.

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів і всіх, чия діяльність стосується сфери інформатики, комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій.

 

Шаховська Н.Б. Алгоритми і структури даних: посібник / Н.Б. Шаховська, Р.О. Голощук. – Л.: Магнолія, 2020. – 214 с. – (сер."Комп'ютинг")

У посібнику розглядаються статичні й динамічні структури даних і методи роботи з деревами та графами. Проаналізовано алгоритми пошуку та сортування. Уводиться поняття хеш-функції та подаються правила її вибирання.

Проаналізовано поняття обчислювальної складності, визначено класи алгоритмів та задач.

Буде корисним для студентів, що навчаються за напрямом підготовки фахівців «Комп’ютерні науки», «Системний аналіз»

 

Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин: навчальний посібник / С.О. Шергін; за ред. В.А. Гошовської. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2020. – 256 с.

У навчальному посібнику розглянуто парадигмально-концептуальні та праксеологічні аспекти міжнародних відносин і світової політики в контексті еволюційного розвитку вітчизняної та зарубіжної політології. Основну увагу приділено аналізу та методології дослідження міжнародних відносин, національної і міжнародної безпеки, глобалізації, міжнародного та світового порядку. Розглянуто основні тенденції та напрями розвитку вітчизняної та зарубіжної міжнародно-політичної науки. Досліджено питання ролі та місця України в процесах глобальних трансформацій.

Видання призначено студентам і аспірантам, які навчаються за програмою спеціальностей «Політологія», «Міжнародні відносини, соціальні комунікації та регіональні студії», а також навчальних дисциплін, у межах яких вивчаються політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Адресовано також науковцям, фахівцям у галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики та практикуючим аналітикам.