English for Tourism and HoReCa: Handbook on Exam Preparation=Готуємося до екзамену з іноземної мови професійного спрямування:навчальний посібник для студентів спеціальностей"Туризм"і "Готельно-ресторанна справа"/H.Miasoid, S.Medynska, T.Yakovleva.– Dnipro:Alfred Nobel University, 2021.– 180p.

Посібник укладено до вимог прийнятої в Університеті імені Альфреда Нобеля концепції вивчення іноземних мов з метою цілеспрямованої, якісної підготовки студентів до успішного складання атестаційного екзамену з іноземної мови професійного спрямування (англійської).

Призначений для студентів спеціальностей «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа».

 

Інтелектуальний аналіз даних: практикум / М.Т. Фісун, І.О. Кравець, П.П. Казмірчук.– Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 162 с.

Практикум з інтелектуального аналізу даних призначений для формування практичних навичок та їх використання при будові аналітичних інформаційних систем та аналітичних модулів у системах підтримки прийняття рішень. Він складається з двох частин. У першій частині практикуму розглянуто моделі, задачі і алгоритми інтелектуального аналізу даних з подальшою їх реалізацією студентами у програмному середовищі однієї з універсальних мов програмування. Після засвоєння і розуміння сутності моделей й алгоритмів DMстуденти переходять до опанування функцій та розв’язання задач DM, реалізованих в середовищі СКБД MS SQL Server 2008, що складають другу частину практикуму.

Буров Є.В. Комп'ютерні мережі: підручник: у 2-х томах / Є.В. Буров, М.М. Митник; за заг. ред. В.В. Пасічника. – Львів: Магнолія, 2020. – (сер."Комп'ютинг")

Підручники висвітлюють головні принципи побудови, використання та адміністрування мережевих комп’ютерних систем. У першій частині наведено базові принципи функціонування мережі, зокрема еталонну модель взаємодії відкритих систем, принципи передання сигналів у кабельних середовищах передавання. У другій частині розглянуто протоколи та сервіси інтернет.

 

Комп'ютерні мережі: навчальний посібник: у 2-х томах / А.Г. Микитишин, М.М. Митник та ін. – Львів: Магнолія, 2020. – 328 с.

Посібники висвітлюють головні принципи побудови, використання та адміністрування мережевих комп’ютерних систем.

 

Завгородній К.В. Концептуальні підґрунтя стратегічного управління соціально-економічними системами на мезорівні: монографія / К.В. Завгородній. – Дніпро: Монолит, 2021. – 252 с.

Цільова, суто економічна спрямованість людей в переході від цільової ціннісної раціональності, на основі духовно-моралісних факторів, що визначають вектор антикризового екологічно чистого мислення щодо управлінських рішень на полі практичних дій по реформування національних соціально-економічних систем на мезорівні, є природною мотивацією запліднюючих показників ефективності, який задає якісні віддзеркалення внутрішніх понукань творчості в процесі цільової господарської діяльності.

 

Заяць В.М. Методи, алгоритми та програмні засоби для моделювання і аналізу динаміки складних об'єктів і систем на основі дискретних моделей: монографія / В.М. Заяць. – 2-ге вид., стереотип. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 400 с.

У монографії викладено основні підходи до побудови дискретних моделей динамічних систем з високою добротністю та тривалими перехідними процесами, розроблено методи аналізу їх динаміки, встановлено необхідні та достатні умови стійкості та побудовано області синхронізації можливих динамічних режимів при дії зовнішнього збурення. Запропоновано методики оцінки похибки обчислень при проведенні комп’ютерного моделювання та втрат потужності генераторних схем при зміні режиму роботи. Розроблено методи пришвидшеного пошуку усталених режимів в системах коливної природи з тривалими перехідними процесами та високою добротністю. Показано можливість приведення аналізу коливних систем, що описуються диференційними рівнями високих порядків до аналізу набору моделей другого порядку. Основні наукові результати, викладені в монографії, апробовано на реальних об’єктах коливної природи та системах зі складкою динамікою.

Для широкого кола наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та спеціалістів в галузі математичного та програмного моделювання

 

Кожушко С.П., Атестаційний екзамен з ділової англійської мови: ефективна підготовка = Handbook on Effective Business English Exam Preparation: С.П. Кожушко, С.І. Мединська та ін. – 2-е вид., доп. і перероб. – Dnipro: AlfredNobelUniversity, 2020. – 184 p.

Посібник укладено до вимог прийнятої в Університеті імені Альфреда Нобеля концепції вивчення іноземних мов з метою цілеспрямованої, якісної підготовки студентів до успішного складання атестаційного екзамену з іноземної мови професійного спрямування (англійської). Призначений для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

 

Нікольський Ю.В. Системи штучного інтелекту: навчальний посібник / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник. – Львів: Магнолія, 2020.– 280с.

У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів. Розглянуто теорію логічного виведення, а також реалізацію доведення теорем методом резолюцій. Систематизовано подано ідеї та алгоритми машинного навчання; зокрема, розглянуто дерева рішень та нейронні мережі. Окремий розділ присвячено міркуванням в умовах невизначеності.

Посібник адресовано студентам і аспірантам спеціальностей, пов’язаних із вивчення систем штучного інтелекту, він буде корисним і для професіоналів, які бажають вийти за межі вузької спеціальності.

 

Пасічник О.В. Веб-дизайн: підручник / О.В. Пасічник, В.В. Пасічник. – Львів:Магнолія, 2020.– 520с.

Посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних.

Призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка, «Системні науки та кібернетика» і «Системна інженерія» та споріднених галузей знань, пов’язаних з визначенням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

 

Силантьева В.И. Зарубежная литература. Новейший период: Английская и американская литература конца XX и первых десятилетий XXI века: учебное пособие / В.И. Силантьева. – Одесса: Астропринт, 2021.– 228 с.

Учебное пособие адресовано магистрантам гуманитарных факультетов университетов. В том числе тем, кто изучает иностранные языки и литературы Западной Европи и Америки. Предложено теоретическое обоснование литературного процесса конца 20 – начала 21 вв. Как явления «переходного», «рубежного» порядка. Имена писателей, произведения которых анализируются, уже отмечены престижными литературными премиями, а их творчество воспринимается как явление безусловно талантливое.

 

Ткаченко В.А. Куда держишь путь...Взгляд со стороны/В.А. Ткаченко; сост.:В.В.Олешкевич, В.Г.Гридасов.– Днипро:Монолит, 2021.– 232с.

О человеке предсказаной судьбы. О годах его скитаний в непредсказуемом мире… О мужестве, с которым он шагал по пыльной с ухабами дороге судьбы… О том, как стремясь в небо, он на земле прославил свое имя… Время текло, изменяя пространство его пути, но он знал, что правда там же, где и ложь… Он человек – личность с Живим Сознанием… С программой собственного ведения мира… И нет истории самой по себе – ее пишут человеческие судьбы…

В этой книге строки его биографии, но единым волнением вызываются чуство свободы, любви и чувства боли…

 

Тюріна Н.М. Логістика: навчальний посібник / Н.М. Тюріна, І.В. Гой. – К.: Центр навчальної літератури, 2020. – 392 с.

У навчальному посібнику системно викладені теоретичні засади і практичні рекомендації з інтегрованого управління матеріальними та пов’язаними з ними потоками в сферах виробництва та обігу. Матеріал посібника охоплює широке коло питань логістики, починаючи від теоретичних основ логістики, особливості побудови логістичних систем різного рівня до процедур прийняття рішень по основних напрямах професійної діяльності менеджера з логістики.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент», слухачів системи підвищення кваліфікації, а також він може бути корисним керівникам, фахівцям підприємств та всім, хто цікавиться питанням логістики.

 

Форкун Ю.В. Інформатика: навчальний посібник / Ю.В. Форкун, Н.А. Длугунович. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 464 с.

Навчальний посібник створено згідно з навчальною програмою дисципліни «Інформатика», що входить до навчальних планів підготовки фахівців. У ньому висвітлено системні відомості про особливості інформатики як науки найуживаніші та найновіші на час виходу книги у світ апаратні та програмні засоби персональних комп’ютерів і методи роботи з ними – операційну систему MikrosoftWindows7, пакет MikrosoftOffice2010, середовище розробки додатків MikrosoftVisualStudij2010 тощо. Розглянуто основні елементи мови VisualBasic, основні елементи мови htmlта інструменти розробки проектів.

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів і всіх, чия діяльність стосується сфери інформатики, комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій.

 

Шаховська Н.Б. Алгоритми і структури даних: посібник / Н.Б. Шаховська, Р.О. Голощук. – Л.: Магнолія, 2020. – 214 с. – (сер."Комп'ютинг")

У посібнику розглядаються статичні й динамічні структури даних і методи роботи з деревами та графами. Проаналізовано алгоритми пошуку та сортування. Уводиться поняття хеш-функції та подаються правила її вибирання.

Проаналізовано поняття обчислювальної складності, визначено класи алгоритмів та задач.

Буде корисним для студентів, що навчаються за напрямом підготовки фахівців «Комп’ютерні науки», «Системний аналіз»

 

Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин: навчальний посібник / С.О. Шергін; за ред. В.А. Гошовської. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2020. – 256 с.

У навчальному посібнику розглянуто парадигмально-концептуальні та праксеологічні аспекти міжнародних відносин і світової політики в контексті еволюційного розвитку вітчизняної та зарубіжної політології. Основну увагу приділено аналізу та методології дослідження міжнародних відносин, національної і міжнародної безпеки, глобалізації, міжнародного та світового порядку. Розглянуто основні тенденції та напрями розвитку вітчизняної та зарубіжної міжнародно-політичної науки. Досліджено питання ролі та місця України в процесах глобальних трансформацій.

Видання призначено студентам і аспірантам, які навчаються за програмою спеціальностей «Політологія», «Міжнародні відносини, соціальні комунікації та регіональні студії», а також навчальних дисциплін, у межах яких вивчаються політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Адресовано також науковцям, фахівцям у галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики та практикуючим аналітикам.


© Всі права захищені © 1993 - 2022. Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро, Україна)