ЗАТВЕРДЖЕНО

НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ

ПРОТОКОЛ № 3

ВІД 15 ЛЮТОГО 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про бібліотеку

ПП – 551 - 008

1. Загальні положення

 • Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Університету імені Альфреда Нобеля (Університет).

 • Бібліотека реорганізовується і ліквідується наказом Ректора університету

 • Бібліотека підпорядкована Ректору університету

 • Директор бібліотеки призначається та звільняється наказом Ректора університету

 • В своїй діяльності бібліотека керується наступними документами:

- цим Положенням;

- політикою якості;

- наказами та розпорядженнями по університету

- переліком нормативних документів (Додаток А)

2. Організаційна структура Бібліотеки

 2.1Структура та штатний розпис бібліотеки затверджує Ректор університету на підставі пропозицій директора бібліотеки. (Додаток Б).

2.2 Керівництво бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректору та є членом Вченої ради університету.

2.3 Директор бібліотеки обирається на конкурсній основі вченою радою терміном на п’ять років і затверджується наказом ректора.

2.4 Директор несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки та за збереження фонду та іншого майна.

2.5 Працівники бібліотеки повинні мати спеціальну вищу освіту .Посадові обов’язки працівників визначаються на підставі посадових інструкцій.

2.5 Річні плани та звіти про роботу бібліотеки затверджуються ректором.

2.6 Режим роботи бібліотеки затверджується наказом ректора.

3. Мета та завдання

3.1. Головною метою та пріоритетом у роботі бібліотеки є створення якісного інформаційно-навчального та наукового середовища із забезпеченням доступу до інформаційних ресурсів: особистих, ведучих українських та зарубіжних бібліотек на основі сучасних інформаційних технологій.

3.2. Основними завданнями бібліотеки є:

3.2.1. Формування бібліотечного фонду навчальними та науковими ресурсами відповідно до профілю університету та з урахуванням інформаційних потреб користувачів.

3.2.2.Створення автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи, що забезпечує систематизацію, каталогізацію, видання та замовлення бібліотечних фондів, швидкий пошук та безперервний онлайн доступ до бібліографічних відомостей та електронних ресурсів.

3.2.3. Забезпечення повного якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, науко-викладацького складу, співробітників університету та інших категорій користувачів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до книжкових фондів та електронних ресурсів.

3.2.4 Використання нових цифрових інструментів для наукової роботи (спільні віртуальні дослідницькі інструменти, відкриті видавничі платформи, соціальні медіа, інструменти візуалізації даних ,навчальні технології тощо),у тому числі через сервіси бібліотеки.

3.2.5.Розвиток єдиного інформаційно – комунікативного середовища, що забезпечує ефективну взаємодію бібліотеки і структурних підрозділів університету та її інтеграцію в інформаційно – технологічну структуру установ науки і освіти.

3.2.6. Організація та ведення довідково-бібліографічного та пошукового апарату з використанням автоматизованої бібліотечної програми «УФД Бібліотека» та впровадження сучасних інноваційних програм.

3.2.7. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі використання бібліотечних інформаційних БД та віддалених електронних ресурсів в інформаційно-бібліографічних процесах.

3.2.8. Вдосконалення системи інформування користувачів про інформаційно – бібліотечні ресурси, послуги, та інформаційні заходи, що проводяться науковою бібліотекою з використанням сучасних технологій.

3.2.9. Ведення самостійної та спільної з іншими бібліотеками України навчальної, організаційно-методичної роботи з питань книгознавства, бібліотекознавства , бібліографії та по створенню нових інформаційних баз даних та використанню електронних ресурсів.

3.2.10. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок користування електронною бібліотекою та інформаційними базами даних.

3.2.11. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

3.2.12. Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідей національного державотворення

3.2.13.Укріплення матеріально – технічної бази.

3.2.114. Налагодження з’язків з бібліотеками регіонів України та з бібліотеками інших країн.

4. Функції бібліотеки

4.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування.

4.1.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) автоматизоване обслуговування читачів на абонементі та в читальних залах у бібліотечній програмі «УФД Бібліотека»

4.1.2. Безкоштовно забезпечує користувачів університету основними бібліотечними послугами згідно до законодавства.

4.1.3. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне виконання запитів використовуючи різні форми і методи інформації. Проводить соціологічні дослідження серед користувачів з метою оптимального їх задоволення.

4.1.4. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів та доступ до вітчизняних та закордонних інформаційних ресурсів.

4.1.5. Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури на допомогу наукового та навчального процесу в університеті, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди тощо.

4.1.6. Організовує для студентів першого курсу екскурсії по відділах бібліотеки та ознайомлює їх з «Основами інформаційної культури ». Пропагує інформаційно-бібліографічні знання в навчальному процесі шляхом індивідуальних бесід, консультацій, організацій книжкових виставок та інше.

4.2. Формує бібліотечні фонди (традиційні та електронні) шляхом придбання навчальної, наукової літератури згідно з освітніми програмами та тематикою наукових досліджень.

4.2.1. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою книгозабезпечення у відповідності до освітніх програм .

4.2.2. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних та додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію та консервацію.

4.3. Створює і веде системи : електронний бібліотечний каталог , електронні бібліографічні картотеки, електронну бібліотеку та використовує сучасні інформаційні БД з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду та надає вілний доступ користувачів до цих інформаційних ресурсів.

4.3.1. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних інформаційних баз даних.

4.4. Проводить роботу по пропаганді інформаційного ресурсу та її доступу для користувачів.

4.4.1. Бере участь у заходах, які відбуваються в університеті.

4.5. Організує інформаційне та бібліотечне обслуговування користувачів на основі електронних ресурсів бібліотеки та інших БД з використанням інноваційних технологій.

4.6. Бере участь у міжнародних бібліотечних форумах, Всеукраїнських біблітечних конференціях.

4.7. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід, а також результати бібліотечних науково-дослідницьких робіт для впровадження нових бібліотечних технологій.

4.8. Проводить методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) по удосконаленню всіх напрямків діяльності бібліотеки.

4.9. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки. Організує навчання фахівців бібліотеки для роботи в автоматизованих інформаційних системах.

5. Взаємодія бібліотеки зі структурними підрозділами університету та зовнішніми організаціями

5.1. Бібліотека взаємодіє з усіма структурними підрозділами університету з метою якісної організації роботи бібліотеки з бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів.

Бібліотека надає:

 • Інформацію про статистичні показники із основних видів діяльності бібліотеки університету;

 • Бібліографічну інформацію про нові надходження наукових, навчальних, довідкових, періодичних видань, художньої літератури на традиційних та електронних носіях ;

 • Бібліографічну інформацію про книгозабезпеченість дисциплін навчальною літературою;

 • Тематично-бібліографічні покажчики, списки літератури, інформаційно-бібліографічний супровід освітніх та наукових програм в університеті.;

 • Надає на кафедри списки боржників з усіх структурних підрозділів бібліотеки;

 • Систематизує видання університету та журнальні статті за класифікаційними таблицями УДК ;

 • Надає доступ до електронних ресурсів бібліотеки: електронний каталог фонду бібліотеки, бібліографічні картотеки, електронну бібліотеку, до електронних БД бібліотек України та закордонних бібліотек..

Бібліотека отримує:

 • Замовлення на придбання необхідної літератури до фонду бібліотеки від завідувачів кафедр;

 • Інформацію про необхідність списання застарілої літератури, яку вже не використовують у навчальному процесі (від кафедр);

 • Інформацію по контингенту студентів для електронного формуляру читача (за програмою 1С.);

 • Перспективні плани видавничої діяльності видавництва університету;

 • Отримує електронні версії видань університету до БД електронної бібліотеки з Видавничого відділу.

 • Інформацію з удосконалення роботи бібліотеки.

5.2. Бібліотека взаємодіє з відділом розвитку персоналу та електронного документообігу :

Бібліотека надає:

 • Проекти наказів по роботі бібліотеки для затвердження та розповсюдження;

 • Проекти документів з бібліотечної справи для затвердження та розповсюдження;

 • Проекти наказів і розпоряджень по бібліотеці для внесення кадрових уточнень;

 • Кадрові документи співробітників бібліотеки;

 • Положення про бібліотеку;

 • Пропозиції щодо структури бібліотеки;

 • Інші документи по запиту відділу.

Бібліотека отримує:

 • Копії наказів та розпоряджень по університету;

 • Копії документів необхідних для роботи бібліотеки, що впроваджуються в університеті.

 • Кадрові документи (копії посадових інструкцій, положення про бібліотеку, тощо);

 • Документи для бібліотеки;

 • Інші документи по запитам від бібліотеки.

5.3. Бібліотека взаємодіє з вченим секретарем університету:

Бібліотека надає:

 • Звіти, доповіді та всю необхідну інформацію про роботу бібліотеки.

 • Надає проекти рішень з питань діяльності бібліотеки ,які розглядають на вченій раді .

Бібліотека отримує:

 • Регламенти роботи Вченої ради;

 • Планові заходи щодо розглядання питань по бібліотеці.

5.4. Бібліотека взаємодіє з референтом ректорату університету:

Бібліотека надає:

 • Звіти, доповіді, презентації про роботу бібліотеки для розгляду на ректораті;

 • Проекти та постанови ректорату з питань, які розглядались на засіданнях ректорату;

Бібліотека отримує:

 • Регламенти роботи ректорату;

 • Планові заходи щодо розглядання питань про роботу бібліотеки на ректораті.

5.5. Бібліотека взаємодіє з членами Центру управління якістю:

Бібліотека надає:

 • Проекти документів з системи управління якістю у діяльності бібліотеки.

Бібліотека отримує:

 • Зауваження та доповнення в документи з системи управління якістю у діяльності бібліотеки.

5.6. Бібліотека взаємодіє з Ректором університету:

Бібліотека надає:

 • Звіт про роботу бібліотеки;

 • Пропозиції щодо планів впровадження нових інформаційних технологій та ефективного обслуговування користувачів бібліотеки.

Бібліотека отримує:

 • Пропозиції та вимоги для впровадження ефективної роботи бібліотеки;

5.7. Бібліотека взаємодіє з департаментом дидактики:

Бібліотека надає:

 • Інформаційні та бібліотечно-бібліографічні послуги щодо вдосконалення навчально процесу.

Бібліотека отримує:

 • Освітні програми;

 • Пропозиції щодо вдосконалення діяльності бібліотеки у освітньому процесі.

 • Звіти про оцінку ефективності обслуговування здобувачів при проведенні соціологічних опитуваннях.

5.8 Бібліотека взаємодіє з центром адміністрації сайтів :

Бібліотека надає:

Інформацію про роботу бібліотеки ,: інформаційно – бібліотечні БД для користувачів, законодавчі акти з бібліотечної діяльності, новини бібліотеки, бібліографічні покажчики, віртуальні книжкові виставки, перелік періодичних видань на поточний рік.

Бібліотека отримує :

Розміщення інформації на сайті університету у розділі «Бібліотека».

5.9.Бібліотека взаємодіє з науковим відділом :

Бібліотека надає:

Інформацію про нові надходження наукових видань до фонду та до «Електронної бібліотеки».

Бібліотека отримує:

Теми наукових робіт за якими працюють викладачі кафедр для спланованого комплектування наукового фонду.

Замовлення на передплату фахових наукових видань.(за необхідністю)

5.10 Бібліотека взаємодіє з видавничім відділом :

Бібліотека надає:

Систематизує за таблицями УДК нові видання та наукові статті , які друкуються у видавництві.

Бібліотека отримує:

 Електронні видання університету для формування електронного каталогу бібліотеки.

6. Права

Бібліотека має право:

6.1. Представляти університет в різних установах та організаціях, брати безпосередньо участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань інформаційно-бібліографічної діяльності.

6.2 Дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції», іншого законодавства у сфері запобігання корупції ,Антикорупційної програми Університету та прийнятих на її виконання нормативних актів.

6.3. Приймати участь у засіданнях Вченої ради університету, ректорату,адміністративних нарад.

6.4 Знайомитися з освітніми програмами та тематикою науково-дослідницької роботи університету.

6.5. Одержувати від кафедр та структурних підрозділів університету необхідні матеріали та інформацію для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

6.6. Розробляти штатний розклад, здійснювати в уставленому порядку підбір кадрів та їх розстановку.

6.7. Проходити перепідготовку та підвищення кваліфікації.

7. Відповідальність Бібліотеки

Бібліотека несе відповідальність за:

 • Якісну розробку та виконання планів та проектів бібліотеки.

 • .Якісне професійне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів.

 • Виконання правил охорони праці, техніки безпеки, розголошення комерційної та службової таємниці

 • Раціональне і за призначенням використання трудових, фінансових, матеріальних, інформаційних та технічних ресурсів, наданих бібліотеці.

 • Виконання фінансової, штатної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку університету.

 • В межах компетенції та повноважень несе відповідальність за дотримання та реалізацію в своїй діяльності вимог Закону України «Про запобігання корупції», іншого законодавства у сфері запобігання корупції, Антикорупційної програми Університету та прийнятих на її виконання нормативних актів.

8. Показники результативної діяльності бібліотеки

 • Своєчасність та повнота виконання плану роботи

 • Відсутність скарг щодо ненадання бібліотечно-інформаційних послуг користувачам.

 • Відсутність порушення трудової дисципліни.

 • Своєчасне і якісне виконання завдань і реалізація функцій усіма співробітниками бібліотеки університету.

9. Ризики у діяльності бібліотеки

9.1 Вирішення міжособистісних стосунків у колективі бібліотеки .

9.2 Порушення договірних відносин книжковими агенціями або видавництвами при замовленні та отриманні літератури.

9.3 Під час пандемії або стихійного лиха перехід до іншого режиму обслуговування користувачів.

Перехід до режиму онлайн та використання електронного ресурсу (внутрішнього або віддаленого) через мережу Internet.

9.4 Недостатньо кваліфіковане виконання посадових обов’язків співробітниками бібліотеки.

9.5 Відносини бібліотекар – користувач – сфера підвищеного ризику в обслуговуванні користувачів та психологічне навантаження для співробітників бібліотеки.