Відповідно до місії Університету імені Альфреда Нобеля, що полягає у створенні актуальних освітніх, наукових та культурних цінностей, які сприяють розбудові мирного суспільства, забезпечують зростання конкурентоспроможності всіх стейкголдерів в умовах інтеграції держави у світовий простір, визначені стратегічні завдання у сфері бібліотечно-інформаційного забезпечення.

 

І. Задоволення інформаційних запитів здобувачів та викладачів

 

Завдання Перелік заходів

1. Формування інформаційних ресурсів і забезпечення відповідності складу й обсягу фонду інформаційним потребам користувачів

1.1.Комплектування бібліотечного фонду навчальної літератури відповідно до навчальних планів фахової підготовки студентів та інформаційних потреб користувачів

1.2. Створення інтерактивної системи взаємодії бібліотеки і кафедр Університету з питань комплектування бібліотечного фонду та придбання фахових періодичних видань


2. Активізація роботи з накопичення електронних ресурсів 

2.1. Придбання навчальних документів на електронних носіях і організація доступу до них, у т.ч. у режимі онлайн

2.2. Наповнення інституційного та внутрішнього репозитаріїв навчально-методичними матеріалами та документами


3. Модернізація бібліотечних послуг
3.1. Перехід на автоматизоване бібліотечне обслуговування всіх користувачів як у локальній мережі, так і у мережі Інтернет:
• Створення електронної бази даних користувачів;
• Упровадження системи електронного читацького квитка;
• Упровадження електронного замовлення документів
4. Підвищення рівня інформаційно-комунікаційних технологій -компетентності студентів і науково-педагогічних працівників

4.1. Підготовка методичних матеріалів з питань користування цифровим контентом і документними ресурсами бібліотеки

4.2. Проведення тренінгів з користування електронними ресурсами бібліотеки для студентів, магістрів

4.3. Надання консультативної допомоги у використанні бібліотечних ресурсів і пошуку документів

 

 

II. Удосконалення документно-інформаційних фондів бібліотеки для зручності користувачів

 

Завдання Перелік заходів

1. Формування науково-інформаційних ресурсів 

1.1.Активізація комплектування фонду науковими виданнями з урахуванням перспективних напрямів наукових досліджень
1.2. Збільшення асортименту вітчизняних і закордонних фахових періодичних видань

2. Популяризація наукового доробку співробітників університету

2.1. Створення електронних баз даних (повнотекстової та бібліографічної) за результатами НДР університету
2.2. Участь в освітніх виставках з метою популяризації наукового доробку викладачів університету
2.3. Підготовка бібліографічних покажчиків науковців університету


3. Забезпечення доступу до світових і вітчизняних науково-освітніх ресурсів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій 3.1. Забезпечення через веб-сайт бібліотеки доступу до відкритого наукового контенту (фахові видання університетів)
4. Здійснення інформаційно-бібліографічного супроводу науково-дослідної діяльності

4.1. Оперативне інформування про нові надходження в автоматизованому режимі 

 

 

III Розвиток комунікативного середовища навчальних, науково-методичних та інформаційних ресурсів як основи особистісного зростання

 

Завдання Перелік заходів

1. Здійснення співпраці у сфері бібліотечної діяльності

1.1.Налагодження співпраці з бібліотеками закордонних університетів-партнерів

1.2. Участь бібліотеки у міжнародних і всеукраїнських проектах УБА, спрямованих на формування і розвиток науково-інформаційних ресурсів

2. Рекламування університету на ринку освітніх послуг

2.1. Популяризація ресурсів і послуг бібліотеки у соціальних мережах

2.2. Участь у роботі міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах з доповідями і повідомленнями

2.3. Публікації про діяльність бібліотеки у фахових періодичних виданнях


 

 

 

IV Упровадження інформаційних технологій у бібліотечні процеси, забезпечення науково-методичного супроводу напрямів діяльності Університету

 

Завдання Перелік заходів

1. Автоматизація бібліотеки

1.1.Активізація комплектування фонду науковими виданнями з урахуванням перспективних напрямів наукових досліджень
1.2. Збільшення асортименту вітчизняних і закордонних фахових періодичних видань

1.1.Запровадження автоматизації всіх бібліотечних процесів

1.2.Штрих-кодування бібліотечного фонду

1.3.Продовження створення електронного каталогу, електронної картотеки, електронної бібліотеки з використанням електронних ресурсів

1.4. Участь в проекті корпоративної каталогізації спільно з бібліотеками міста Дніпро та бібліотеками України

2. Модернізація бібліотечних послуг і удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування

2.1. Перехід на автоматизоване бібліотечне обслуговування всіх категорій користувачів

2.2. Організація електронного замовлення користувачами необхідних документів через електронний каталог

2.3. Удосконалення системи міжбібліотечного абонементу з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій

3. Розширення інформаційного сервісу на основі онлайн-технологій

3.1. Модернізація структури сайту, розширення спектру інформаційних послуг сайту відповідно до вимог навчального, виховного і наукового процесів університету

3.2. Розвиток системи електронної доставки документів (ЕДД) користувачам у тісному співробітництві з провідними бібліотеками України

3.4. Підготовка та проведення тематичних віртуальних виставок