Університет імені Альфреда Нобеля проводить освітню діяльність у тісному зв’язку із проблематикою фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень, що адаптовані до сучасних вимог освітнього ринку та ринку праці, відповідають потребам Дніпропетровської області та України в цілому. Загальна спрямованість наукових досліджень Університету відповідає головним напрямам підготовки фахівців різних рівнів та інтересам кафедр, які виступають безпосередніми ініціаторами та виконавцями переважної більшості наукових досліджень. Сучасний принцип навчання через дослідження реалізується науковцями кафедр за допомогою залучення до науково-пошукової діяльності студентів як своїх, так і суміжних спеціальностей. В Університеті створені усі умови для становлення особистості та фахового зростання науковця – наукова робота на рівні бакалаврату, магістратури, навчання у аспірантурі, докторантурі, захист дисертацій у спеціалізованих вчених радах, які мають право розглядати кандидатські та докторські дисертації. Якість організації наукової роботи та система управління якістю наукових досліджень в Університеті імені Альфреда Нобеля була визнана такою, що відповідає стандартам ISO 9001-2015.

Стратегія розвитку наукової діяльності Університету імені Альфреда Нобеля спрямована на досягнення наступних цілей:

Мета 1. Розвиток наукових шкіл та напрямів наукових досліджень.

Завдання:

1.1 Забезпечення знаності наукових розробок Університету на міжнародному рівні. 

1.2. Збільшення кількості закордонних наукових публікацій викладачів

1.3. Підтримка високого рівня публікаційної активності науково-педагогічних працівників університету

1.2. Посилення наукової активності професорсько-викладацького складу з метою покращення позицій університету за науковою складовою у вітчизняних та світових рейтингах ВНЗ

 

1.3. Впровадження результатів наукових розробок. Збільшення інтенсивності прикладних досліджень

 

1.4. Реалізація принципу навчання через проведення фундаментальних та  прикладних наукових досліджень у сфері фундаментальних, юридичних, філологічних, педагогічних, економічних та соціально-політичних наук

 

1.5. Інтенсифікація наукового обміну науковцями інших установ та експертами. Проведення регулярних наукових семінарів для обговорення поточних результатів наукової роботи (насамперед із залученням сучасних комунікаційних технологій – Zoom, Skype, Viber, Microsoft NetMeeting та ін.)

 

1.6. Розширення участі викладачів університету у наукових проектах, конкурсах, програмах. Збільшення кількості викладачів університету, які беруть участь у вітчизняних та міжнародних наукових проектах, конкурсах, програмах

 

Мета 2. Досягнення європейського рівня вимог до наукової та освітньої діяльності університету 

Завдання:

2.1. Формування механізмів стратегічного позиціонування Університету на національному та міжнародному ринках. Зростання позицій Університету у вітчизняних та світових рейтингах.

2.2. Набуття передових знань та досвіду здійснення наукової діяльності в межах університету. Залучення вчених, фахівців зарубіжних університетів з метою проведення європейських студій, тематичних лекцій, курсів і майстер-класів для студентів університету

Мета 3. Формування умов для якісного і кількісного відтворення кадрового забезпечення наукової діяльності

Завдання:

3.1. Покращення кадрового забезпечення освітньо-наукового процесу у аспірантурі та докторантурі

3.2. Підготовка наукових кадрів, здатних працювати у інтернаціональному науково-інформаційному середовищі - рівень володіння іноземною мовою на рівні В2. Реалізація можливостей закордонних стажувань аспірантів та докторантів

3.3. Створення сприятливих організаційних умов для захисту дисертацій. Створення умов для апробації наукових результатів аспірантів та докторантів. Ліцензування нових спеціальностей

3.4. Розвиток спеціалізованих вчених рад Університету. Створення умов для захисту дисертаційних робіт у спеціалізованих вчених радах університету

3.4. Розвиток умов для міжнародної публікаційної діяльності. Реєстрація періодичних наукових видань університету у міжнародних наукометричних базах Scopus/Web of Science

Мета 4. Інтернаціоналізація наукових досліджень в університеті

Завдання:

4.1. Створення передумов для проведення наукових та науково-прикладних досліджень міжнародною командою дослідників на базі університету. Формування комунікаційної платформи для міжнародних досліджень. Залучення до роботи в університеті іноземних науковців

4.2. Залучення іноземного інвестування для фінансування наукових досліджень. Створення передумов для залучення зовнішнього фінансування шляхом формування системи внутрішніх грантів. Залучення іноземних коштів для фінансування наукових проектів в університеті